Sanctiuni pentru parlamentari
|

Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici parlamentari

Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici parlamentari. Separat de cadrul legal general prevăzut de Codul Muncii în materie de abateri disciplinare, există mai multe acte normative care reglementează un regim sancționator diferit pentru anumite categorii de personal. Este cazul răspunderii disciplinare a pesonalului didactic, a funcționarilor publici, a arhitecților, a asistenților medicali și moașelor, personalului cultelor religioase etc.  Trebuie reținut faptul că anumite categorii prestează muncă în baza unor contracte de muncă, altele intră în sfera liber-profesioniștilor ori a funcționarilor publici iar regimul sancționator în cazul săvârșirii de abateri disciplinare este stabilit de legislația specifică.

Codul Muncii, prin intermediul art. 248 alin. (2) din Codul Muncii, permite aplicarea unui regim sancționator diferit față de cel general aplicabil în cadrul relațiilor de muncă, singura excepție fiind aplicarea de amenzi disciplinare, care este strict interzisă.

Legislațiile specifice care instituie un anumit regim sancționator pot implementa sancțiuni diferite pentru personal, însă există categorii pentru care sancțiunile pot fi asemănătoare sau chiar identice.

Regimul sancționator aplicabil funcționarilor publici parlamentari este similar celui general, instituit de dispozițiile art. 248 din Codul Muncii.

Legea nr. 7/2006  privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, prevede șapte tipuri de sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate funcționarilor publici parlamentari.

Așadar, sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici parlamentari vizează:

 • mustrarea;
 • avertismentul;
 • diminuarea drepturilor salariale lunare brute cu 5-10%, pe o perioadă de la o lună la 3 luni;
 • suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de 1-3 ani;
 • trecerea într-o funcţie inferioară, pe o perioadă de 6-12 luni, cu diminuarea corespunzătoare a salariului de bază;
 • revocarea din funcţia de conducere ocupată şi trecerea pe o funcţie de execuţie;
 • destituirea din funcţie.

Abaterile disciplinare aplicabile funcționarilor publici parlamentari sunt expres prevăzute de Legea nr. 7/2006, spre deosebire de Codul Muncii, care nu prevede în concret abaterile disciplinare pentru care pot fi aplicate sancțiunile, lăsând la latitudinea angajatorului stabilirea faptelor care pot fi încadrate în noțiunea de abateri disciplinare.

Conform Legii nr. 7/2006, constituie abateri disciplinare pentru care funcționarii parlamentari răspund:

 • încălcarea prevederilor legale privind interdicţiile funcţionarilor publici parlamentari;
 • desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic în timpul programului de lucru;
 • refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire ce îi revine potrivit fişei postului sau dispusă de conducătorul ierarhic superior;
 • neglijenţă gravă sau repetată în rezolvarea lucrărilor;
 • întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
 • absenţa nemotivată de la serviciu sau întârzierea ori plecarea înainte de termen de la program în mod repetat;
 • atitudinea ireverenţioasă în timpul exercitării funcţiei;
 • nerespectarea reglementărilor legale referitoare la secretul de serviciu, secretul profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
 • manifestările care aduc atingere prestigiului Parlamentului;
 • utilizarea funcţiei în afara Parlamentului, cu excepţia cazului în care aceasta urmăreşte realizarea sarcinilor de serviciu.

În ceea ce privește aplicarea şi individualizarea sancţiunii disciplinare, așa cum prevede și Codul Muncii, vor fi avute în vedere cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a funcţionarului public parlamentar, precum şi eventualele antecedente – sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile legii.

Funcționarii publici parlamentari pot fi sancționați disciplinar numai după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea funcţionarului. Audierea funcţionarului trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii.

Refuzul acestuia de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal iar sancțiunea disciplinară poate fi aplicată fără audierea acestuia.

Procedura de contestare diferă de cadrul general în cazul funcționarilor publici parlamentari, aceștia având dreptul să conteste sancțiunea disciplinară în termen de 15 zile de la data comunicării sancțiunii adresându-se secretarului general. Mai departe, dacă funcționarul public este nemulțumit de sancţiunea aplicată, se poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea ordinului ori dispoziţiei de sancţionare, în condiţiile legii.

Poți urmări articole de interes pentru afaceri pe pagina noastră de LinkdIn și Facebook.

Pentru mai multe detalii, poți lua legătura cu avocații noști specializați în dreptul muncii și relații de muncă.

Distribuie articolul

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *