| |

Invocarea rezoluțiunii sau a rezilierii în situația în care partenerul de afaceri nu respectă contractul la care s-a obligat|Termination of the contract in case of non-compliance with contractual obligations by the business partner

În situația în care partenerul de afaceri nu execută o obligație esențială asumată prin contract, cealaltă parte poate obține rezoluțiunea (dacă discutăm de un contract cu executare dintr-odată) sau rezilierea (in situatia unui contract cu executare succesiva), adică desființarea contractului pentru neîndeplinirea culpabilă a prestațiilor. Totusi, in cazul contractelor cu executare succesiva, rezilierea poate opera si in situatia in care neexecutarea este de mica insemnatate, insa are un caracter repetat.

În consecință, desființarea contractului reprezintă o soluție care conduce și la terminarea relației dintre parti, motiv pentru care, invocarea rezoluțiunii sau a rezilierii presupune respectarea unor condiții stricte prevăzute de lege sau stabilite în prealabil.

În cele ce urmează o să ne îndreptăm atenția asupra rezoluțiunii sau a rezilierii convenționale, întemeiată pe pactele comisorii, precum și asupra rezoluțiunii sau a rezilierii judiciare.

Rezoluțiunea sau rezilierea convențională este reglementată de art. 1.553 din Codul civil și poate opera în virtutea unei clauze rezolutorii, numită de legiuitor pact comisoriu, prin care părțile stabilesc în prealabil care neexecutare contractuală poate să atragă rezoluțiunea.  

Astfel, avantajul inserării pactelor comisorii în contracte este reprezentat de faptul că arbitrarul aprecierii neexecutării ca fiind însemnată sau nu este înlăturat prin clauza rezolutorie.

            Prin urmare, rezoluțiunea sau rezlierea convențională se diferențiază radical de rezoluțiunea judiciară, având în vedere că părțile au posibilitatea de a stabili „obligațiile a căror neexecutare atrage rezoluțiunea sau rezilierea contractului”. Totuși, facem precizarea că neexecutarea definită în pactul comisoriu trebuie să se fi produs și să aibă o gravitate suficientă, astfel încât să nu poată fi cenzurată pe calea unei acțiuni în instanță.

            În ceea ce privește modul de operare, menționăm că punerea prealabilă în întârziere, adică acordarea termenului suplimentar de executare, este necesară numai dacă pactul comisoriu prevede acest lucru.

            În schimb, în situația în care părțile nu au agreat inserarea unui pact comisoriu în contract, partea care nu se face vinovată de neexecutare poate solicita instanței de judecată să constate că sunt îndeplinite condițiile pentru operarea rezoluțiunii sau a rezilierii judiciare.

            Însă, pentru a recurge la remediul rezoluțiunii judiciare, partea care nu se află în culpă trebuie să fi acordat, în prealabil, un termen suplimentar de executare părții în culpă.

            Chiar și așa, pentru ca rezoluțiunea judiciară a contractului să poată opera, este necesar ca neîndeplinirea obligațiilor de către partea în culpă să fie de o însemnătate considerabilă. Cu alte cuvinte, neexecutarea trebuie să privească o chestiune esențială a contractului, care se poate deduce din interpretarea clauzelor contractuale. De exemplu, să presupunem că la încheierea unui contract de vânzare, părțile convin ca debitorul să livreze creditorului, până la data de 01.10.2023, o cantitate de grâu din recolta anului 2023, iar, contrar obligațiilor asumate, debitorul predă o cantitate de grâu din recolta anului 2015, ne aflăm într-o situație care poate conduce la rezoluțiunea contractului pentru neîndeplinirea condiției esențiale stabilite la încheierea contractului.  

            Pentru mai multe informații suplimentare în legătură cu acest subiect, vă invităm să luați legătura cu echipa noastră de avocati, care poate oferi toate îndrumările necesare în legatură cu desființarea unui contract prin rezoluțiune sau reziliere

De asemenea, poți urmări articole de interes legate de relații de muncă pe pagina noastră de LinkedIn sau pe site-ul nostru.

ENGLISH

If one of the business partners fails to fulfill an essential contractual obligation, the other party has the right to terminate the contract (in case of a contract with continuous performance) or rescission the contract (in case of a contract with successive performance) due to the culpable non-performance. This means that the contract can be dissolved because of the failure to meet an essential obligation. However, in the case of contracts with successive performance, rescission may also operate if the non-performance is minor, but of a repeated nature.

Consequently, the discontinuation of the contract is a solution that ends the relationship between the involved parties, which is why termination or rescission must comply with conditions established by law or agreed upon in advance by the parties.

In the following, we will turn our attention to contractual termination or rescission based on commissary pacts as well as judicial termination or rescission.

Conventional termination or rescission is regulated by art. 1.553 of the Civil Code and represents and can be implemented through a resolutory clause, also known as the commissary pact. This means that the parties can agree in advance on the specific contractual non-performance that would lead to termination.

Thus, the advantage of including commissary pacts in contracts lies in the fact that the discretion of considering non-performance as significant or not is removed by the resolutory clause.

Therefore, the conventional termination or rescission differs radically from the judicial resolution, given that the parties have the option of setting up obligations that, if not fulfilled, would result in the termination or rescission of the contract. It is important to note that the non-performance defined in the commissary pact must have occurred and be significant enough not to be censored through court action.

Regarding the mode of operation, we mention that the pre-delay, which grants additional time for performance, is necessary only if the commissory pact provides for it.

However, in case the parties did not agree to include a commissary pact in the contract, the party not guilty of non-performance may request the court to ascertain that the conditions for the operation of the judicial termination or rescission are met.

For a judicial termination to be effective, the guilty party’s failure to fulfill their obligations must be significant.

For example, let’s assume that upon conclusion of a sales contract, the parties agree that the debtor shall deliver to the creditor, by the date of October 1, 2023, a quantity of wheat from the 2023 harvest, and, contrary to the obligations assumed, the debtor delivers a quantity of wheat from the 2015 harvest, we are in a situation that may lead to the termination of the contract due to non-fulfillment of the essential condition established at the conclusion the contract.

For further information on this subject, we invite you to contact our team of lawyers, who can provide all the necessary guidance regarding the termination or rescission of a contract.

Additionally, you can follow articles of interest related to labor relations on our LinkedIn page or on our website.

Lawyer Anca Nedelcu – Associate OTD Lawyers

Distribuie articolul

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *