Procedura insolvenței 2022
| | |

Procedura insolvenței 2022

Procedura insolvenței 2022 în contextul încetării stării de alertă

Odată cu încetarea stării de alertă au devenit din nou aplicabile dispozițiile legale aplicabile anterior declanșării pandemiei.

Potrivit acelor dispoziții, actualmente în vigoare, o companie este în stare de insolvenţă dacă în termen de 60 de zile de la scadenţă nu a reuşit să achite datoria către un creditor. Legea nr. 85/2014, numită şi legea insolvenţei, impune o valoare a pragului datoriilor pentru care poate fi solicitată insolvenţa, şi anume de 50.000 de lei.

Procedura insolvenţei are la bază o cerere depusă la tribunal de către debitor, de către unul sau mai mulţi creditori, ori de către persoanele sau instituţiile prevăzute expres de lege. Atunci când sunt îndeplinite condiţiile intrării în insolvenţă, debitorul are obligaţia legală să depună cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în maximum 30 de zile de când a apărut starea de insolvenţă.

De asemenea, acesta trebuie să ataşeze cererii dovada notificării organului fiscal competent.

Deschiderea procedurii (aspecte legale 2022 aplicabile după încetarea stării de alertă)

Așa cum am arătat mai sus, procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori, precum și de orice alte persoane sau instituții prevăzute expres de lege.

A. Deschiderea procedurii la cererea creditorului

Orice creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de lege împotriva unui debitor prezumat în insolvență poate introduce o cerere introductivă, în care va preciza:
a) cuantumul și temeiul creanței;
b) existența unei garantii reale, constituite de către debitor sau instituite potrivit legii;
c) existența unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului;
d) declarația privind eventuala intenție de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel puțin la nivel de principiu, modalitatea în care ințelege să participe la reorganizare.
Creditorul va anexa documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire de garanții.

B. Deschiderea procedurii la cererea debitorului

Debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor legii în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență sau când starea de insolvență este iminentă.
Cererile înaintate de societățile aflate în această situație vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta.
Introducerea prematură, cu rea-credința, de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimoniala a debitorului persoană fizica sau juridică, pentru prejudiciile pricinuite.

Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciară debitorii, persoane juridice, care în ultimii cinci ani precedenți hotărârii de deschidere a procedurii, au mai fost supuși unei astfel de proceduri.

Procedura generală vs. procedura simplificată

Procedura generală se aplică următoarelor categorii de debitori aflați în stare de insolvență sau de insolvență iminentă, cu excepția celor prevăzuti la alin. (2) lit. c) și d) din lege:
1. societăți;
2. societăți cooperative;
3. organizații cooperatiste;
4. societățile agricole;
5. grupurile de interes economic;
6. orice altă persoana juridică de drept privat care desfășoara și activități economice.

Procedura simplificată se aplică debitorilor aflați în stare de insolvență, care se încadreaza în una dintre următoarele categorii:
a) comercianți, persoane fizice, acționând individual;
b) asociații familiale;
c) comercianți care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) din lege și îndeplinesc una dintre următoarele conditii:
1. nu dețin niciun bun in patrimoniul lor;
2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite;
3. administratorul nu poate fi gasit;
4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerțului;
d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) din lege, care nu au prezentat o serie de documente specifice în termenul prevăzut de lege;
e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;
f) debitori care și-au declarat prin cererea introductivă intenția de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptățiti să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară.

Procedura insolvenței 2022. După rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele și corespondența emise de debitor, administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde, în mod obligatoriu și cu caractere vizibile, în limbile română, engleză și franceză, mențiunea “în insolvență”, “in insolvency”, “en procedure collective”.
După intrarea în reorganizare judiciară sau faliment, actele și corespondența vor purta mențiunea “în reorganizare judiciara”, “in judicial reorganisation”, “en redressement” sau, după caz, “în faliment”, “in bankruptcy”, “en faillite”. După intrarea în procedura simplificată se va utiliza, de asemenea, mențiunea “in faliment”, “in bankruptcy”, “en faillite”.

Poți urmări articole de interes legate de protecția datelor pe paginile noastre de LinkdIn și Facebook sau pe site-ul nostru.

Pentru mai multe detalii, poți lua legătura cu avocații noști specializați în domeniul insolvenței, societăților și grupurilor de societăți precum și recuperărilor de creanțe.

Distribuie articolul

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *